بیانیه

استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم ...

/ 6 نظر / 12 بازدید
مصلوب

ايستادن مثل شمع ..هر چه فكر مي كني در ژرفايش تمام نمي شود..

وستا

از هرچه نور و روشنی است میترسند

راز

ایستاده ایم چون شمع مترسان که خود ز آتشیم

مهسا

بترس از من... مترسان مرا...